Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden Rood&Blauw

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten en transacties van Jolo Fashion BV hierna te noemen: Red&Blu.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Red&Blu:

Sollicitatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Red&Blu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Red&Blu en de koper, hierna te noemen “Klant”.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk vermeld, specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. Bij tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden via de website van Red&Blu aan de Klant ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite van Red&Blu.

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Red&Blu zijn vrijblijvend. Aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten en/of diensten en met het recht van Red&Blu het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Red&Blu heeft het recht om bestellingen te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als Red&Blu gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Het is echter mogelijk dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn die afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Red&Blu niet.

2.4 De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Red&Blu. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Red&Blu tevens onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.5 Klant en Red&Blu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Red&Blu worden hierbij geacht een vermoeden van bewijs te zijn voor zover wettelijk toegestaan.

Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld bij de informatie bij het product. Als de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De vermelde prijzen zijn richtprijzen. Exacte prijzen zijn pas te zien als de Klant een artikel in de SHOPwagen plaatst.

3.4 Red&Blu is niet verplicht prijzen te vermelden die het gevolg zijn van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.