Verzendingsovereenkomst

Betaling
Betaling geschiedt altijd vooraf. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats door middel van een. Ideal, PayPal, Creditcard, Googlepay of Applepay via de betalingsprovider Shopify Betalings. Belgische klanten kunnen ook met Bancontact betalen. Betalingen moeten te allen tijde worden goedgekeurd door Shopify Betalings voordat Red&Blu overgaat tot levering.


Levering / Levertijd
5.1 Red&Blu streeft ernaar de bestelde artikelen binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden. De aangegeven levertijden zijn indicatief en geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze of een daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per e-mail of telefonisch aan de Klant worden gemeld. De Klant heeft het recht om de aankoop van het product dat niet kan worden geleverd binnen 30 dagen te annuleren.
5.3 Red&Blu zorgt bij voorkeur voor bezorging door DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
5.4 Red&Blu is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van bestellingen door DHL.
5.5 Red&Blu is gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van Red&Blu.
5.6 Verzendkosten voor Nederlandse zendingen bedragen € 4,95. Voor België € 5,95. Voor overige buitenlandse zendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
5.7 Red&Blu is gerechtigd om - indien Red&Blu dit noodzakelijk of wenselijk acht - derden in te schakelen die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar verplichtingen.
5.8 De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de levering te aanvaarden. Bij gebreke van aanvaarding van de geleverde goederen door de Klant, behoudt Red&Blu zich het recht voor om eventuele hieraan verbonden kosten (inclusief eventuele transport- en opslagkosten) door te berekenen aan de Klant.
5.9 Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde diensten en/of goederen ter levering zijn aangeboden maar levering onmogelijk is gebleken. De dag waarop acceptatie wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Kracht van de meerderheid
7.1 In geval van overmacht is Red&Blu niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
7.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, hebben zowel Red&Blu als de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
voorraad
8.1 De voorraad van de webshop wordt realtime bijgewerkt. In het onverhoopte geval dat het door de Klant bestelde artikel niet meer op voorraad is, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door Red&Blu. De Klant heeft dan het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Red&Blu stort het voor de bestelling betaalde bedrag binnen 14 werkdagen (of eerder indien mogelijk) terug op de rekening van de Klant.


Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van Red&Blu, haar personeel en Red&Blu producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan in verband met de levering is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Red&Blu. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. Evenmin is Red&Blu aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Jolo Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van Red&Blu producten.
9.2 Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Red&Blu, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan schriftelijk aan Red&Blu te worden gemeld daarvan. Schade die niet binnen deze termijn aan Red&Blu is gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9.3 Indien en voor zover Red&Blu aansprakelijk is wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koop- en leveringsovereenkomst of door andere handelingen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs die overeenkomst (excl. VAT). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 1.000,-.
9.4 Iedere aansprakelijkheid van Red&Blu voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van ingeschakelde derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Red&Blu, is uitdrukkelijk uitgesloten.


Privacy
10.1 De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Red&Blu.
10.2 Red&Blu verstrekt persoonsgegevens van de Klant alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wijziging
11.1 Red&Blu heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan een maand na bekendmaking in door middel van een schriftelijke kennisgeving.
11.2 Indien de Klant de wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen totdat de wijzigingen ingaan op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Toepasselijk recht:
12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
12.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.