Privacybeleid

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Red+Blu

Privacyverklaring

Red&Blu verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit Privacy Statement & Cookiebeleid (hierna: “Verklaring”) is opgesteld om klanten van Red&Blu, leveranciers van Red&Blu, bezoekers van de Red&Blu website en andere personen die contact opnemen met Red&Blu (bijvoorbeeld via het contactformulier op de Red&Blu website). hen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door Red&Blu. Red&Blu is de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Verklaring.

Contact details:

Red&Blu B.V.

Watertorenstraat 4

4921 XG gemaakt

+31851053549

klantenservice@redblu.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Red&Blu verwerkt de volgende persoonsgegevens van de in de inleiding van deze Verklaring genoemde categorieën van betrokkenen:

Voornaam en achternaam

Seks

Geboortedatum

Adresgegevens

telefoonnummer

E-mailadres

Werkgever en functie (in het geval van leveranciers)

IP adres

Informatie over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaattype

bankrekeningnummer

Red&Blu verkrijgt deze persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of omdat deze worden verzameld bij het gebruik van onze website.

U bent in geen geval verplicht om uw gegevens aan Red&Blu te verstrekken. Als u echter besluit uw gegevens niet te verstrekken, kunnen wij u onze diensten niet (volledig) aanbieden.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Red&Blu heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, of persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via customerservice@the-newchapter.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Red&Blu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw betaling afhandelen

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Onze website aanbieden

Het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor bovenstaand doel gebruiken omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Red&Blu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Red&Blu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Red&Blu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Over het algemeen hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

wij bewaren klantgegevens tot 2 jaar na het einde van de klantrelatie;

berichten verzonden via het online contactformulier worden verwijderd nadat het bericht is verwerkt;

Fiscale gegevens bewaren wij tot 7 jaar na verzameling van de gegevens.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Red&Blu gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit betekent ook dat uw persoonsgegevens (intern) alleen toegankelijk zijn voor onze medewerkers voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden.

Red&Blu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou kun je bijvoorbeeld denken aan de door ons ingeschakelde verwerkers, zoals onze softwareleveranciers. In het geval van verstrekking op grond van een wettelijke verplichting kan daar bijvoorbeeld onder meer worden verstaan het verstrekken van uw gegevens op verzoek van bijvoorbeeld de rechterlijke macht of de Belastingdienst. Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal Red&Blu ervoor zorgen dat zij, waar mogelijk, passende waarborgen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als dit het geval is, stellen wij alles in het werk om te voldoen aan de voorwaarden die de wet stelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om u beter van dienst te kunnen zijn en u een gericht aanbod te kunnen doen, gebruiken wij cookies om uw gebruikservaring op de website te verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden die uw apparaat of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Red&Blu kan ook technieken gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals trackingpixels, flash-cookies, Java-scripts, tags en web beacons. We classificeren deze technieken als cookies.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de opslag van persoonsgegevens.

We gebruiken noodzakelijke cookies op onze website. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies is uw voorafgaande toestemming niet vereist.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies. Een aantal van de analytische cookies die wij plaatsen zijn zo ingesteld dat ze geen persoonsgegevens verzamelen. Deze hebben dus weinig tot geen invloed op uw privacy. Ook voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming niet vereist.

Ook gebruiken we analytische cookies die jouw gedrag op onze website in kaart brengen, zoals Google Analytics. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en de instellingen zo aangepast dat wij geen persoonsgegevens met Google delen. Wij houden ons daarbij aan de actuele richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming. U kunt deze toestemming wel of niet geven op basis van de cookiebanner.

Tot slot gebruiken we ook marketingcookies. Deze cookies brengen uw persoonlijke voorkeuren in kaart zodat wij ons aanbod op u kunnen afstemmen. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming. U kunt deze toestemming wel of niet geven op basis van de cookiebanner.

Omdat wij cookies kunnen gebruiken met als doel gegevens over uw gebruik van onze website te verzamelen, combineren of analyseren zodat u beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij uw gegevens. Deze Verklaring is van toepassing op elke verwerking van gegevens.

U kunt uw keuze voor het gebruik van cookies op elk moment wijzigen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Red&Blu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jezelf of een derde partij te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar customerservice@redblu.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u aanvullende vragen stellen om uw identiteit te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Red&Blu neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via customerservice@redblu.com.

Red&Blu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Red&Blu kan deze Verklaring op elk moment wijzigen of vervangen. Wij adviseren u daarom deze Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Bij substantiële wijzigingen zal Red&Blu u daarvan op de hoogte stellen.